તમે રે તિલક રાજા રામનાં – રાવજી પટેલ

Singer : Hariharan

તમે રે તિલક રાજા રામનાં
અમે વગડાના ચંદન કાષ્ઠ

તમારી મશેના અમે સોહિયા
કેવાં કેવાં દખ સાજણ તમે રે સહ્યા,
કહોને દખ સાજણ કેવા સહ્યા
તમે રે તિલક રાજા રામનાં

તમે રે ઉંચેરા ઘરના ટોડલા,
અમે લજવાતી પાછલી રવેશ રે,

તમારી મશેના અમે સોહિયા
કેવાં કેવાં દખ સાજણ તમે રે સહ્યા,
કહોને દખ સાજન કેવા સહ્યા
તમે રે તિલક રાજા રામનાં

તમે રે અક્ષર થઇને ઉકલ્યા,
અમે પલ પલ મુંઝારાજીની જીભડાં.

તમારી મશેના અમે સોહિયા
કહો ને કહો ને દખ કેવાં પડ્યાં,
કહોને સાજણા દખ કેવાં પડ્યાં.

તમે રે તિલક રાજા રામનાં
તમારી મશેના અમે સોહિયા
કેવાં કેવાં દખ સાજણ તમે રે સહ્યા,
કહોને દખ સાજણ કેવા સહ્યા

રાવજી પટેલ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: