સો સલામ

દુનિયામાં કંઈક નો હું કરજદાર છું ‘મરીઝ’
ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે…

…………………………………………

RJ Dhvanit એ share કરેલો video જોઈને મારી પાસે વધારે શબ્દો નથી કહેવા માટે,

બસ દિલ થી આભાર માનવો છે –

દરેક ડોક્ટર, દરેક નર્સ, દરેક કાર્યકર, દરેક વ્યક્તિ, દરેક સંસ્થા, એ બધાંનો, જે આ કપરા સમયમાં પોતાની ચિંતા કર્યા વગર – માનવ ધર્મ અને પોતાના કર્મને માથે મૂકીને સેવા આપી રહ્યા છે…

સૌને મારી સો સલામ… 🙏🏼🙏🏼

ખરેખર,
‘वो कभी कभी आसमान से उतरता है और नूर बनकर जगमगाता है… ‘

……………………………………………..

A special welcome for this lady who works in an ICU department of a hospital where COVID-19 patients are treated.

She came home after 20 days and receives a warm welcome from her family and residents of the society.

We salute such Corona Warriors for their dedication.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: