લહેર પડી ગઈ યાર..!

મારું મન
વિપરીત સ્થિતિમાં પણ
શાંત રહી શકતું હોય

હું ખડખડાટ
હસી શકતો હોઉં
અને
ઘસઘસાટ ઊંઘી શકતો હોઉં

મને ભૂખ
અને થાક
અને પ્યાસ
લાગી શકતાં હોય

મહારોગ
કે
દેવું ન હોય

મારું પોતાનું એક ઘર હોય
અને
એની નીચે મારાં સ્વજનો સાથે હું મારી દાલ ~ રોટી
ખાઈ શકતો હોઉં

ચાય ની ચૂસકી લેતાં લેતાં
શનિવારની સાંજે
મને ગમતા મારા મિત્ર કે મિત્રો સાથે બેસી શકતો હોઉં

તો

થૅંક યૂ, ગૉડ !
મારી યોગ્યતા કરતાં તે મને ઘણું વધારે આપી દીધું છે!

અને
જીવનના છેલ્લા દિવસ
સુધી બસ આટલું રહી શકે તો..

મરતી વખતે હું કહીશ..
લહેર પડી ગઈ, યાર !.

– ચંદ્રકાંત બક્ષી

(saved in my notes – May 2018)

message on दीपावली 2019

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

Let noble thoughts come to me from all directions.

………………………………….

રંગ રહે સૌ, સંગ રહે સૌ,

સારા રહે સૌ કામ ઠામ ;

સ્વસ્થ રહે તન, મસ્ત રહે મન,

એવા નવા વરહ ના રામ-રામ… ………………………………………………….

Gratitude, Positivity and Happiness…

Let this be our Mantra this new year… 😊😊

(posted on FB on 28th Oct 2019)