ના કશે પહોંચી શક્યા – Bhavin Gopani

ના કશે પ્હોંચી શકયા હાંફી ગયાને એટલે,
ને અમે હાંફી ગયા બેસી ગયાને એટલે.

આપણે સાથે હતાં વરસાદમાં એ સાંજ બાદ,
કેટલું બળવું પડ્યું પલળી ગયાને એટલે.

કોઈ વટ માર્યો નથી કે શોક પણ પાળ્યો નથી ,
છે સફેદી, રંગ સૌ ઉતરી ગયાને એટલે.

મન અગર મક્કમ હશે પ્હોંચી શકાશે ક્યાંય પણ,
આ બધું બોલી શકો પ્હોંચી ગયાને એટલે.

સૂર્યનો ચ્હેરો ખરેખર શું હતો દેખી શક્યા!
આંખમાં અંધારને આંજી ગયાને એટલે.

ભાવિન ગોપાણી

One Reply to “ના કશે પહોંચી શક્યા – Bhavin Gopani”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: